Mokinių taryba

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos veiklos planas 2017/2018 m.m.

Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savarankiškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje.

Mokinių  tarybą sudaro deleguoti 6 – IV g. klasių mokinių atstovai, išrinkti  klasė susirinkime  remiantis demokratiniu rinkimų principu – atviru balsavimu.

Mokinių tarybos pirmininką, bei jo pavaduotojus renka Mokinių taryba atviru balsavimu.

MOKINIŲ TARYBOS PASKIRTIS:

-Padėti mokiniams susiformuoti pilietinės visuomenės demokratinio gyvenimo principus, ugdyti savarankiško darbo įgūdžius ir asmeninę atsakomybę.

-Dalyvauti gimnazijos valdyme, išsakyti savo nuomonę kiekvienu gimnazijos veiklos klausimu, mokytis dialogo ir darbo komandoje.

-Deleguoti savo atstovus į kitas ugdymo įstaigų  savivaldos institucijas, ginti moksleivių teises ir interesus.

-Organizuoti mokinių laisvalaikio praleidimą ir jų užimtumą ne pamokų metu.

-Organizuoti ir vykdyti prevencinį darbą  su mokiniais.

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

-Svarsto ir, suderinusi su mokyklos  vadovybe,  tvirtina  svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

-Koordinuoja  visų  moksleivių  savivaldos   institucijų  veiklą,  planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį  darbą  ir  laisvalaikį;

-Organizuoja  moksleivių  socialinės   rūpybos   veiklą,  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

-Svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo  klausimus;

-Deleguoja moksleivius į Mokyklos tarybą   ar kitas savivaldos institucijas;

-Svarsto  mokyklos  veiklą  reglamentuojančių  dokumentų,  mokymo  planų,  programų  projektus ir  teikia  siūlymus  dėl  jų  įgyvendinimo;

-Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;

-Tvirtina  moksleivių savivaldos  institucijų  nuostatus,  kodeksus, įstatus ir pan.;

-Mokinių tarybos nariai atsiskaito juos delegavusiems klasių kolektyvams. Jie renkami vienerių metų kadencijai.

Gimnazijos Mokinių tarybą sudaro 6-8 ir I-IV g.  klasių seniūnai, pavaduotojai.

Pirmininkė: Goda Vaitkutė, IVg. kl.  

Pavaduotojai: Titas Žvirzdinas, 8 kl.

 Smulkys Justinas, II g.kl.

Eil nr.

Klasė

Vardas, pavardė

1.

6

Eglė Gintaitė

2.

7

Regina Mockutė

3.

7

Aleksas Vindašius

4.

8

Titas Žvirzdinas

5.

8

Ugnė Gontaitė

6.

8

Ignas Vydeika

7.

I

Goda Saltonaitė

8.

I

Rūta Petraitytė

9.

II

Aistė Simėnaitė

10.

II

Smulkys Justinas

11.

III

Karolina Rozgaitė

12.

IV

Goda Vaitkutė

13.

IV

Deimantė Stankutė

Comments are closed.