Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

„Kokybės krepšelio“ projektas

STARTUOJA KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTAS!

MAŽEIKIŲ R. ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

Švietimo sistemos reformoje vienas iš svarbiausių   uždavinių – paslaugų kokybės užtikrinimas mokiniams. Šiai priemonei įgyvendinti Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje startuoja „Kokybės krepšelio projektas“.  Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Mūsų gimnazija yra šio projekto dalyvė. Lėšos daugiausiai bus skiriamos  5–8 klasių mokinių pasiekimams gerinti. Vieneriems mokslo metams vienam besimokančiam mokiniui skiriami  354 eurų. Projekto trukmė – dveji mokslo metai. Planuojamas projekto biudžetas gimnazijai – apie 67 tūkstančius eurų. Projekto metu gautos lėšos  skiriamos ugdymo aplinkai,  priemonėms, mokymosi ir švietimo pagalbai teikti, tiriamosios ir kūrybinės mokinių veiklos organizavimui, mokytojų kvalifikacijai kelti.

Įgyvendinant kokybės krepšelio priemonę, labiausiai turėtų pagerėti mokinių, besimokančių pagrindinio ugdymo koncentre, rezultatai: sumažės mokinių skaičius, kurie nepasiekia pagrindinio pasiekimų lygmens, padidės mokinių, pasiekiančių aukštesnį pasiekimų lygį procentas. Tikimasi, kad mažės atskirtis ir ugdymosi kokybės skirtumai ne tik tarp mokinių mūsų mokykloje, bet ir tarp mūsų ir regiono mokyklų ugdytinių.

Parengti priemonių planą gimnazijos bendruomenei buvo nemažas iššūkis. Atlikus gimnazijos veiklos analizę, vadovaujantis vidaus ir išorės vertinimo išvadomis, nacionalinių tyrimų  duomenimis bei stebėsenos ataskaitomis, išskirti prioritetai, kaip pagerinti moksleivių mokymosi pasiekimus, parašytas dviejų mokslo metų veiklos planas.

Už nuolatines konsultacijas, mokymus ir patarimus dėkojame Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos direktorei, Kokybės krepšelio konsultantei Vilijai Prižgintienei.

Gimnazijos komanda jau pradėjo įgyvendinti priemonių planą ir tikisi pokyčių, kurie atsispindės ugdymo procese ir mokinių pasiekimuose bei rezultatuose.

Gimnazijos pavaduotojos ugdymui Laimos Bartkuvienės informacija

 

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija