Mokinių taryba

Mokinių tarybos veiklos planas

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių taryba

Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savarankiškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje.

Mokinių  tarybą sudaro deleguoti 6 – IV g. klasių mokinių atstovai, išrinkti  klasė susirinkime  remiantis demokratiniu rinkimų principu – atviru balsavimu.

Mokinių tarybos pirmininką, bei jo pavaduotojus renka Mokinių taryba atviru balsavimu.

MOKINIŲ TARYBOS PASKIRTIS:

-Padėti mokiniams susiformuoti pilietinės visuomenės demokratinio gyvenimo principus, ugdyti savarankiško darbo įgūdžius ir asmeninę atsakomybę.

-Dalyvauti gimnazijos valdyme, išsakyti savo nuomonę kiekvienu gimnazijos veiklos klausimu, mokytis dialogo ir darbo komandoje.

-Deleguoti savo atstovus į kitas ugdymo įstaigų  savivaldos institucijas, ginti moksleivių teises ir interesus.

-Organizuoti mokinių laisvalaikio praleidimą ir jų užimtumą ne pamokų metu.

-Organizuoti ir vykdyti prevencinį darbą  su mokiniais.

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

-Svarsto ir, suderinusi su mokyklos  vadovybe,  tvirtina  svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

-Koordinuoja  visų  moksleivių  savivaldos   institucijų  veiklą,  planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį  darbą  ir  laisvalaikį;

-Organizuoja  moksleivių  socialinės   rūpybos   veiklą,  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

-Svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo  klausimus;

-Deleguoja moksleivius į Mokyklos tarybą   ar kitas savivaldos institucijas;

-Svarsto  mokyklos  veiklą  reglamentuojančių  dokumentų,  mokymo  planų,  programų  projektus ir  teikia  siūlymus  dėl  jų  įgyvendinimo;

-Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;

-Tvirtina  moksleivių savivaldos  institucijų  nuostatus,  kodeksus, įstatus ir pan.;

-Mokinių tarybos nariai atsiskaito juos delegavusiems klasių kolektyvams. Jie renkami vienerių metų kadencijai.

Gimnazijos Mokinių tarybą sudaro 6-8 ir I-IV g. mokiniai.

 Gimnazijos Mokinių tarybą sudaro 6–8 ir I–IV g. mokiniai.

Pirmininkė –Violeta LIEGYTĖ III g. kl.

Pavaduotojai – Kotryna DRABAVIČIŪTĖ 8 kl.

Titas ŽVIRŽDINAS III g. kl.

MT KOORDINATORĖ – mokytoja Laura ARNOTAITĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.        

Kamilė KAVALIAUSKAITĖ

6 kl.

2.        

Eimantas ŠONAS

6 kl.

3.        

Rusnė STATKUTĖ

7 kl.

4.        

Ineta NORVAIŠAITĖ

7 kl.

5.        

Eimantė FLEMINGAITĖ

7 kl.

6.        

Deimantė BERŽINSKAITĖ

7 kl.

7.        

Kotryna DRABAVIČIŪTĖ

8 kl.

8.        

Rugilė STIRBAVIČIŪTĖ

8 kl.

9.        

Evelina PUČKORŽEVIČIŪTĖ

I kl.

10.    

Auksė RUDYTĖ

I kl.

11.    

Augustė KAVALIAUSKAITĖ

II kl.

12.    

Gerda MINGIELAITĖ

II kl.

13.    

Violeta LIEGYTĖ

III kl.

14.

Titas ŽVIRŽDINAS

III kl.

15.

Saulė ŠVAŽAITĖ

III kl.

16.

Milda TIMINSKAITĖ

IV kl.

17.

Ovidijus STEPONAVIČIUS

IV kl.

KANDIDATAI

1.        

Gabija BATAKYTĖ

5 kl.

      2.

Amelija BARAKAUSKYTĖ

5 kl.

 

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija