Mokinių taryba

Mokinių tarybos veiklos planas

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių taryba

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos MOKINIŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti 5–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti. 

TIKSLAI

Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų.

UŽDAVINIAI:

Aktyvinti mokinių veiklą gimnazijoje – inicijuoti ir organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas. Teikti siūlymus dėl mokymo/-si organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

Narių sąrašas:

Tajus Brilijonka, 5 kl.

Samanta Beniušytė, 5 kl.

Emilija Girdenytė, 6 kl.

Darija Petreikytė, 6 kl.

Elija Beržanskytė, 6 kl.

Pijus Gabalis, 7 kl.

Kamilė Sakalauskaitė, 7 kl.

Gabija Batakytė, 8 kl.

Amelija Barakauskytė, 8 kl.

Vesta Birėtaitė, I kl.

Viltė Stankevičiūtė, I kl.

Irmantas Kniukšta, I kl.

Edgaras Skirsgilas, I kl.

Eva Matavičiūtė, I kl.

Rusnė Statkutė, II kl.

Inata Norvaišaitė, II kl.

Mokinių tarybos pirmininkė Kotryna Drabavičiūtė, III g klasė

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Eimantė Flemingaitė, II g klasė

Mokinių savivaldos veiklose laukiamo visi iniciatyvūs, veiklūs, kūrybiški ŽMPG mokiniai.

Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Mokinių tarybos kuratorius: socialinė pedagogė Daiva Abrutienė

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija