Spec. pedagogas – logopedas

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ- LOGOPEDĖ DALIA LAURINAITIENĖ

  • Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:
  • specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

  • Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje:
  • Mokyklos logopedas tiria visų mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
  • Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
  • Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias programas.
  • Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu.   

Diena

Kontaktinės valandos

I

9.00 – 14.00

II

9.00 – 14.00

III

9.00 – 14.00

IV

9.00 – 14.00

V

9.00 – 14.00

 

Nekontaktinės valandos – pasiruošimas užsiėmimams, veiklos planavimas,  kvalifikacijos kėlimas, dokumentų pildymas, tėvų (globėjų) informavimas, metodinė veikla, bendradarbiavimas su kolegomis.

Švietimo pagalbos mokiniui specialistė tėvus konsultuoja iš anksto sutartu laiku.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija