Gimnazijos taryba

Gimnazijos_tarybos_nuostatai

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 9 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 3 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Gimnazijos tarybos kompetencijos:

  • Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
  • Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.
  • Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
  • Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.
  • Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.
  • Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
  • Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
  • Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.
  • Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
  • Svarsto ir vertina  direktoriaus metinę ataskaitą.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Inga Sidorovienė- pirmininkė, tėvų atstovė.
Jūratė Šiaudvytienė – tėvų atstovė
Julius Mažonas – tėvų atstovas
Inga Šilinskaitė – mokytojų atstovė.
Rūta Šambarauskienė – mokytojų atstovė.
Danutė Stancevičienė – gimnazijos tarybos sekretorė, mokytojų atstovė.
Kotryna Drabavičiūtė – mokinių atstovė. 
Dijus Baužys – mokinių atstovas.
Eimantė Flemingaitė – mokinių atstovė. 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija