Gimnazijos taryba

Gimnazijos_tarybos_nuostatai

Gimnazijos tarybos sudarymas, sudėtis ir funkcijos nustatytos steigėjo patvirtintuose nuostatuose.

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti ginant teisėtus gimnazijos interesus.
Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Gimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato gimnazijos direktorė.

Ją sudaro 9 nariai: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 mokinių atstovai, 3 mokytojų atstovai.Tėvus deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba Nario kadencija – 2 metai.

Tarybos pirmininkė –  Jūratė Šiaudvytienė.

Nariai: Nerijus Baužys (tėvų atstovas), Kristina Kvedarienė (tėvų atstovė), Rūta Šambarauskienė (mokytojų tarybos atstovė), Laura Arnotaitė (mokytojų tarybos atstovė), Violeta Liegytė (mokinių tarybos atstovė),   Augustė Kavaliauskaitė (mokinių tarybos atstovė), Titas Žvirždinas (mokinių tarybos atstovas)

 

Pagrindinės gimnazijos tarybos funkcijos:
1. Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, gimnazijos nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;
3. Teikia siūlymus gimnazijos direktorei dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
4. Kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
5. Išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktorei dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
6. Teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7. Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktorei;
8. Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija