Partizanų takais keliavo skirtingos kartos

Šeštadienį, gegužės 18 d., Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) organizavo žygį Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanų takais. Prie žygio dalyvių prisijungė Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos jaunieji šauliai ir Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė,Tarybos nariai Rimantas Norkus ir Leonas Mitkus, Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė Jurgita Šilinskytė, Kultūros ir sporto skyriaus specialistės Eugenija Kupliauskienė ir Rūta Končiutė.

Gausus būrys žygeivių, anų dienų įvykių liudininkų, žuvusių partizanų vaikų ir anūkų, aplankė Lietuvos Laisvės gynėjų žūties vietas, joms įamžinti pastatytus atminimo ženklus, klausėsi istorinių faktų bei prisiminimų. Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, eilėmis, giesmėmis, šaulių salvėmis.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Nevarėnų bažnyčioje (Telšių r.). Čia pagerbti Balėnų miške vykusiose kautynėse žuvę partizanai. 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miško kautynėse žuvo šeši Nevarėnų kuopos Genio būrio ir trys Sedos kuopos Razono būrio partizanai. Jie buvo užkasti Nevarėnų žvyrduobėje. 1989 m. žuvusiųjų kūnai palaidoti Nevarėnų bažnyčios šventoriuje. 2012 m. pastatytas antkapis. Kautynių vietoje Balėnų miške pastatytas Atminimo ženklas. Toliau susirinkusieji vyko į Sedą, prie žuvusių Alkos rinktinės štabo pareigūnų ir Sedos mūšio dalyvių kapų. 1948 m. rugpjūčio 6 d. MGB agentai-smogikai, apsimetę partizanais, Dagių miške nukovė miegančius Alkos rinktinės partizanus: rinktinės vadą K. Venckų ir tris štabo pareigūnus, ir juos ten pat, miške, užkasė. Atvažiavusi kariuomenė imitavo mūšį. 2000 m. sausio 13 d. žuvusiųjų kūnai iškilmingai palaidoti senosiose Sedos kapinėse, šalia Sedos kautynėse 1944 m. spalio 7 d. žuvusių Tėvynės Apsaugos rinktinės 104 karių kapo. Dagių miške, žūties vietoje, pastatytas atminimo ženklas. Renginio dalyviai taip pat sustojo Sedos girioje prie paminklo šiame miške žuvusiems Lietuvos Laisvės gynėjams. 2009 m. rugpjūčio 28 d. pašventintas Atminimo ženklas Žemalės miške kautynėse su okupantais 1948 m. birželio 31 d. žuvusiems trims Tirkšlių kuopos partizanams ir įvairiu laiku Sedos girioje ir jos prieigose žuvusiems šešiems partizanams. Tirkšliuose prisiminimais, politinių kalinių ir tremtinių choro „Atmintis“ dainomis bei giesmėmis, Mažeikių šaulių kuopos salvėmis pagerbtas žymaus Pietų Lietuvos partizanų vado plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atminimas.

Milių kaime aplankytas Šaulių atstatytas partizanų bunkeris. 1948 m. sausio 7 d. čekistų apsupti bunkeryje žuvo Alkos rinktinės štabo narys Albertas Švažas ir partizanas Pranas Šiuipys. 2005 m. lapkričio 17 d. pastatytas Atminimo ženklas, o Mažeikių šaulių kuopos vado Prano Trakinio iniciatyva atkurtas bunkeris 2010 m. rugpjūčio 20 d. buvo pašventintas. Viekšnių naujosiose kapinėse prisiminti žuvę „Vyčio“ būrio partizanai.

Žygio pabaiga ir aptarimas vyko Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus aktų salėje. LPKTS pirmininkas Povilas Jakučionis ir LPKTS valdybos pirmininkas Edvardas Strončikas dėkojo visiems, padėjusiems organizuoti šį renginį. Padėkos raštus LPKTS vadovai įteikė šio renginio vedėjui, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centro meno padalinio vadovui Pauliui Mylei, Lietuvos politinių kalinių Mažeikių skyriaus vadovui Albertui Ruginiui, LPKTS Viekšnių skyriaus pirmininkui Teofiliui Januškevičiui, choro „Atmintis“ vadovei Zitai Gužauskienei ir kitiems.

Šaltinis: http://www.mazeikiai.lt/index.php?11652009842019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija